ข่าวประชาสัมพันธ์  

- รับสมัครตำแหน่งผู้ดูแล ด่วน!! ไม่จำกัดจำนวน คลิก

งานสัมนา Active Ageing 2017                       

 

การดำเนินงาน                                                                                       สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุบ้านสุทธาวาส ได้รับความเห็นชอบให้เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

 

โลกทัศน์                                                                                                จำนวนผู้สูงวัยและสัดส่วนของผู้สูงวัยต่อประชากรจะเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผู้สูงวัยที่มีปัญหาในการดูแลตนเองทางสุขภาพและทางการเงินก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย

 

พันธกิจ                                                                                                  บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหญิงชราไร้ที่พึ่ง

 

วิสัยทัศน์                                                                                                บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบ้านที่ดีเลิศสำหรับการอยู่อาศัย สำหรับการทำงาน สำหรับการเพิ่มพูนความรู้

 

ค่านิยม                                                                                               หญิงชราดำรงชีวิตเป็นส่วนหนึ่งที่ดีของครอบครัวสุทธาวาส โดยมีทั้งสิทธิและหน้าที่ หมั่นดูแลสุขภาพกายและใจของตน พึ่งพาตนเองเป็นลำดับแรก มีความพอเพียงและไม่ประมาท เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า มีความสุขความสงบ

ทีมงานสุทธาวาสมีใจให้กับหญิงชรา องค์กร และเพื่อนร่วมทีม ทีมงานทุกคน  มีส่วนร่วม แต่ละคนทำงานโดยมีความรู้ความชำนาญ มีความเอาใจใส่ มีข้อเท็จจริง มีสติปัญญา ความพอเพียงและไม่ประมาท

  

จุดประสงค์

เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินงานสถานสงเคราะห์คนชราขนาด 63 เตียง เพื่อเป็นบ้านพักคนชราที่ให้การเลี้ยงดูและดูแลคนชราเพศหญิงที่ไร้ที่พึ่ง โดยสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ จะมีที่พักอาศัย มีเสื้อผ้า มีอาหารให้ และดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการนำส่งโรงพยาบาลภายใต้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของภาครัฐ ดูแลผู้สูงอายุทั้งทางด้านสังคมและจิตใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตทั้งทางกายและทางใจที่ดี    ตามสมควรแก่อัตภาพ สถานสงเคราะห์ผู้สูงวัยบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ จะให้การเลี้ยงดูและดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวฟรี เพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ โดยไม่คิดค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สูงอายุหรือญาติของผู้สูงอายุ

 

สถานที่ตั้ง

มูลนิธิบ้านสุทธาวาสได้จัดซื้อที่ดินบนถนน นย.3041 หมู่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นที่ตั้งของบ้านพักคนชรา โดยที่ดินนี้อยู่ห่างจากรังสิต 46 กิโลเมตร อยู่เลยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตองครักษ์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         ไปประมาณ 4 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตลาดองครักษ์ประมาณ 1 กิโลเมตร

 

สิ่งปลูกสร้าง

แบ่งสิ่งปลูกสร้างในบ้านพักคนชราบ้านสุทธาวาส  เฉลิมพระเกียรติฯ ออกเป็น 2 ประเภท คือ

    - บ้านพักผู้สูงอายุพึ่งตน 2 หลัง ประมาณ 26 เตียง

    - บ้านพักผู้สูงอายุพึ่งพา 2 หลัง ประมาณ 37 เตียง

นอกจากนั้น ยังมีศาลาปฏิบัติธรรม เรือนฟื้นฟูและสันทนาการ ลานในร่มอเนกประสงค์ โรงอาหาร เรือนปกครองและบ้านพักของพนักงาน และเจ้าหน้าที่

 

ผลงานเด่น 

      - เปิดดำเนินงานสถานสงเคราะห์คนชรา โดยเริ่มให้การเลี้ยงดู และดูแลคนชราพึ่งตนต้นปี 2557 และเริ่มให้การเลี้ยงดูและดูแลคนชราพึ่งพา กลางปี 2557

      - จัดงานรู้ทันป้องกันสมองเสื่อม ที่สีลมคอมเพล็กซ์

      - ร่วมทำกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ และในจังหวัดข้างเคียง

      - จัดงานสัมนาประสบการณ์บ้านพักผู้สูงอายุ การเลี้ยงดูและดูแลผู้สูงวัยในออสเตรเลีย

      - จัดงานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ที่สีลมคอมเพล็กซ์

      - มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ

      - จัดงานสัมมนา Active Ageing

 

คณะกรรมการ

    คุณอรรณพ จิรกิติ                              ประธานกรรมการ

    คุณศรีสมร จิรกิติ                               รองประธาน

    คุณวิภาสิริ จิรกิติ                               รองประธาน

    คุณภาศิณี อมรพัชระ                          รองประธาน

    คุณปุรณี จัยวัฒน์                               กรรมการ                              

    คุณประนาท ชูโต                               กรรมการ                               

    คุณประสิทธิ์ เตชะจงจินตนา                กรรมการ                

    คุณธนาวดี พริ้งวณิชย์                         กรรมการ                          

 

ผู้บริหาร

    คุณสุวิรัช รัตนมณีโชติ                       ผู้อำนวยการ

    คุณธัญรดี มาตะรักษ์                         ผู้จัดการส่วนดูแล

    คุณปิยฉัตร วงศาโรจน์                      หัวหน้าแผนกสังคมและฟื้นฟู

    คุณวรวัจน์ มะลิ                                 หัวหน้าแผนกสนับสนุน

 

Facebook

มูลนิธิบ้านสุทธาวาส

999 หมู่ 9 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

Copyright ©  All Rights Reserved.