สถานที่ ( 24 ภาพ )

 • 001.1
  บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ
 • 002.1
  กลุ่มอาคารภายในบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ
 • 003
  วาสนะศาลา:ศาลาปฏิบัติธรรม
 • ศาลา1
  พระพุทธพัชรประสิทธิ์คุณ : พระประธาน
 • 004.2
  เรือนประสิทธิ์-อิงอร จิริกิติ : เรือนปกครอง
 • 006ทางขึ้นเรือนดอนธาตุ
 •  017
  เรือนดอนธาตุ : ลานอเนกประสงค์
 • 020
  เรือนดอนธาตุ:โรงอาหาร
 •  021
  เรือนดอนธาตุ:โรงอาหาร
 •  วองปรชา1
  เรือนว่องปรีชา:ห้องฟื้นฟู
 • วองปรชา2
  เรือนว่องปรีชา:ห้องฟื้นฟู
 • สนทนาการ2เรือนว่องปรีชา:ห้องสันทนาการ
 • 008.1
  เรือนบูรพาราม:เรือนหญิงชราพึ่งตน
 •  009.2
  เรือนบูรพาราม:เรือนหญิงชราพึ่งตน
 •  009.1
  เรือนบูรพาราม:เรือนหญิงชราพึ่งตน
 • 008.4
  เรือนบูรพาราม:เรือนหญิงชราพึ่งตน
 • 010.3
  เรือนหนองผือ : เรือนหญิงชราพึ่งพา
 • 010.1
  เรือนหนองผือ:เรือนหญิงชราพึ่งพา
 • 011.1
  เรือนภูริทัตตปฏิปทา : เรือนหญิงชราสมองเสื่อม
 • 003.1
  สนามจัดงาน

 • 014
  สนามออกกำลังกาย
 • 009
  สวนฟื้นฟู
 • 012
  บ้านพักเจ้าหน้าที่
 • 013
  หอพักพนักงาน

ประวัติความเป็นมา ( 61 ภาพ )

 • 1
  ตึกจิรกิติ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  สร้างโดยคุณประสิทธิ์-คุณอิงอร จิรกิติ
  เป็นแบบอย่างสำหรับบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ
 • 2
  ศาลาอิงอร จิรกิติ ที่วาสนะเวศม์ สร้างโดยคุณอิงอร จิรกิติ
  เป็นแบบอย่างสำหรับบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ
 • 3
  หลวงพ่อเพ็ชรจิรกิติคุณ พระประธานที่วัดท้ายตลาด
  สร้างโดยคุณอิงอร จิรกิติ
  เป็นแบบอย่างสำหรับ พระพุทธพัชรประสิทธิ์คุณ
 • 4
  มกราคม 2552 : ได้กลับไปเยือนวาสนะเวศม์
  ซึ่งสร้างโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช
  เพื่อทำบุญให้แก่ตาหวานและเจเจ
 • 5มกราคม 2553 : เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
 • 6
  กุมภาพันธ์ 2553 : เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
  ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
 • 7
  มิถุนายน 2553 : คุณอานุภาพ สาสนรักกิจ ผู้อำนวยการการก่อสร้าง
  เริ่มงานโดยการสำรวจทำเล อำเภอองค์รักษ์
 • 8
  16 มิถุนายน 2553 : ยื่นขอจัดตั้งมูลนิธิบ้านสุทธาวาส
  เพื่อเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินงาน บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ
 • 9
  กรกฎาคม 2553 : คุณภาศิณี อมรพัชระ และ คุณกวีณารัตน์ ชูสินจันทพงษ์
  นำทีมสุทธาวาสศึกษางานดูแลผู้สูงอายุที่วาสนะเวศม์
 • 10
  สิงหาคม 2553 : คุณวิภาสิริ จิรกิติ ศึกษางานดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้านเบธานี 
 • 11
  กันยายน 2553 : คุณหมอ Yazu Nobu และภรรยา
  นำคุณสิริกานต์ ทองไทย และ คุณศรีสมร จิรกิติ
  ศึกษางานดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่น
 • 12
  กันยายน 2553 : ทีมสุทธาวาสศึกษางานดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่น
 • 13
  พฤศจิกายน 2553 : Mr. Ang Eng Hieng
  นำชมงานดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศสิงคโปร์
 • 14
  พฤศจิกายน 2553 : คุณจารุอร และ คุณสิญจพร ทองไทย
  ศึกษางานดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศสิงคโปร์
 • 15
  11 พฤศจิกายน 2553 : รับโอนที่ดินสถานที่ตั้ง
  บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ
 • 16
  กุมภาพันธ์ 2554 : คุณปุรณี เอลลิส และทีมสุทธาวาส
  ศึกษางานดูแลผู้สูงอายุที่บ้านบางแค
 • 17
  กุมภาพันธ์ 2554: เริ่มงานถมที่ดิน
 • 18
  มีนาคม 2554 : คุณพงศธร สุจริตกุล นำคุณประนาท ชูโต
  ชมงานดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่สถาบันประสาท เชียงใหม่
 • 19
  9 มิถุนายน 2554 : รัฐบาลอนุมัติให้เป็นโครงการ
  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
 • 20
  มิถุนายน 2554 : มูลนิธิบ้านสุทธาวาส
  ร่วมทอดกฐินกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • 21
  กรกฎาคม 2554 : คุณประนาท ชูโต คุณภาศิณี อมรพัชระ
  คุณอัครรัตน์ ณ ระนอง และคุณปุรณี จัยวัฒน์ เริ่มประชุมคณะทำงาน
 • 22
  สิงหาคม 2554 : ทีมสุทธาวาสศึกษางานดูแลผู้สูงอายุ
  ที่คามิลเลียน โซเซียล เซ็นเตอร์ ปราจีนบุรี
 • 23
  กันยายน 2554 คุณหมอเฉลิมชาติ และ คุณนวรัตน์ วรรณพฤกษ์
  นำชมการดำเนินงานของ The Senior
 • 24
  กันยายน 2554 : ที่ดินบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ
  น้ำไม่ท่วม ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • 22
   ธันวาคม 2554 : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สำรวจระดับความสูงของถนนและที่ดิน
 • 25
  มกราคม 2555 : สีลมคอมเพล็กซ์บริจาคอุปกรณ์ครัว
  และเฟอร์นิเจอร์ ให้บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระกียรติ
 • 27
  เมษายน 2555 : คุณมานิตา นำชมงาน
  ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลแม่ทะ
 • 28
  มิถุนายน 2555 : เซ็นสัญญาก่อสร้าง
  กับ คุณประชา จรูญภาสรุกุล บริษัท แซมคอน จำกัด
 • 29
  4 กรกฎาคม 2555 : พิธีเริ่มการก่อสร้าง
 • 30
  9 สิงหาคม 2555 : สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ท่านเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ
  ทรงเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์
 • 31
  กันยายน 2555 : Ms. Anita Wong นำชมงาน
  ดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศฮ่องกง
 • 32
  กันยายน 2555 : Ms. Jenis Ho Sim Ki นำชมงาน
  ดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศฮ่องกง
 • 33
  พฤศจิกายน 2555 : ทีมสุทธาวาสศึกษางาน
  ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม ที่ Hammond Care
 • 34
  พฤศจิกายน 2555 : Mr.Richard Hearns-CEO และคณะผู้บริหาร
  ของ Resthaven นำชมงานดูแลผู้สูงอายุ
 • 35
  พฤศจิกายน 2555 : ทีมสุทธาวาสศึกษางาน
  ดูแลผู้สูงอายุที่ Victorian Elderly Chinese Hostel
  ประเทศออสเตรเลีย
 • 36
  20 ธันวาคม 2555 : คุณเทา-คุณสิริกานต์ ทองไทย
  เป็นเจ้าภาพเททองหล่อ “ พระพุทธพัชรประสิทธิ์คุณ”
  องค์พระประธาน
 • 37
  2 มกราคม 2556 : ต้อนรับ คุณมนตรี ปทัฏฐานมนตรี
  เข้าร่วมงานเป็นผู้อำนวยการของ
  บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ
 • 38
  มกราคม 2556 : ทีมสุทธาวาสฝึกงาน
  ที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี
  จังหวัดกาญจนบุรี
 • 39
  กุมภาพันธ์ 2556: คุณหมอสิรินธร ฉันศิริกาญจน
  ให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม
 • 40
  มีนาคม 2556 : รับการอบรมการดูแลผู้ป่วยสภาวะสมองเสื่อม
  ที่โรงพยาบาลศิริราช
 • 41
  25-29 มีนาคม 2556 : Resthaven ประเทศออสเตรเลีย
  ส่ง Mrs. Morey มาให้การอบรมแก่ทีมสุทธาวาส
 • 42
  มีนาคม 2556 : ผู้อำนวยการ กันตา ดีเติม ของ
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  และ Mrs. Morey เยี่ยมบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ
 • 43
  มีนาคม 2556 : ทีมสุทธาวาส และ Mrs. Morey
  รับฟังการดูแลแบบประคับประคอง
  จาก โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
 • 44
  มีนาคม 2556 : แพทย์หญิงนาฏ และ คุณอุษา จาก สวางคนิเวศ
  ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น Lifestyle ของผู้สูงอายุ
  กับทีมสุทธาวาส และ Mrs. Morey
 • 45
  เมษายน 2556 : ร่วมงานสัมมนา
  Aizheimer’s Disease International ที่ประเทศ
  ที่ประเทศไต้หวัน
 • 46
  เมษายน 2556 : คุณหมอ Tang นำชมงานดูแลผู้สูงอายุ
  ที่ประเทศไต้หวัน
 • 47
  เมษายน 2556 : รับฟังเคล็ดลับการมีอายุยืน
  และมีชีวิตที่มีคุณภาพ ที่ประเทศไต้หวัน
 • 48
  เมษายน 2556 : สังเกตเคล็ดลับการมีอายุยืน
  และมีชีวิตที่มีคุณภาพ ที่ประเทศไต้หวัน
 • 49
  เมษายน 2556 : ทีมสุทธาวาสฝึกปฏิบัติงาน
  ดูแลผู้สูงอายุ ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
  จังหวัดปทุมธานี
 • 50
  พฤษภาคม 2556 : คุณอานุภาพ นำ คุณทวยเทพ พัฑฒนะ ผู้ออกแบบ
  อาจารย์จามรี  อาระยานิมิตสกุล ภูมิสถาปัตย์ ร่วมกับคุณวิชัย ตราวนิชกุล
  ผู้ควบคุมงาน ชมความคืบหน้าของงานก่อสร้าง
 • 16-SueksaDulae PhuSung-ayu
  ทีมสุทธาวาส ศึกษางานดูแลผู้สูงอายุจาก 
  บาทหลวงอัครพันธ์  นันทวานิช ที่ คามิลเลียน โซเซียลเซ็นเตอร์
 •  
  52
  3 กรกฎาคม 2556 เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิชัยพัฒนา และกรมชลประทาน

  เยี่ยมชมบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้คำแนะนำในการติดตั้ง

  เครื่องกลเติมอากาศชัยพัฒนา
   
 • 51
  6 กรกฎาคม 2556 : สีลมคอมเพล็กซ์ บริจาคดวงโคม, ฝ้าเพดาน

  พนักงานร่วมแรงร่วมใจ ช่วยห่อและขนขึ้นรถ

  ส่งให้บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ
 • 20130626 145434
  มิถุนายน 2556 
  : ทีมสุทธาวาส ลงพื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
  เพื่อแนะนำองค์กรและสำรวจความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในพื้นที่
 • 20130802 145918
  สิงหาคม 2556 : ทีมสุทธาวาส ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
  เพื่อแนะนำองค์กร และสำรวจความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในพื้น
 • 20130710 140223
  กรกฎาคม 2556 : ทีมสุทธาวาส ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
  เพื่อแนะนำองค์กร และสำรวจความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในพื้นที่
 • 20130719 132155
  กรกฎาคม 2556 
  : ทีมสุทธาวาส นำผู้สมัครงาน 
  ไปศึกษาดูงานการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
 • P8010074
  1 สิงหาคม 2556 อาจารย์กุสุมา และ พล.ต.ต.สุรเจตน์ ธรรมธำรง
  ให้คำแนะนำการตกแต่งที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
  โดยมีคุณทวยเทพ และ คุณอานุภาพ ผู้อำนวยการการก่อสร้าง ร่วมรับฟัง
 • DSCN2444
  20 สิงหาคม 2556 ผศ. นพ. นิยม ละออปักษิณ รักษาการคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ 
  มศว.องครักษ์
  เยี่ยมชมบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ
 • P1010091
  20 สิงหาคม 2556 นายกฤษฎีพงศ์ ศัพท์พันธ์ หัวหน้าสำนักงาน ศูนย์ส่งเสริม 

  และพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน นครนายก มาเยี่ยมชม 

  บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ
 • PA010664
  1 ตุลาคม 2556 คุณประนาท ชูโต ช่วยอบรม " หลักการบริหาร " 
  ให้แก่ทีมบริหารของบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

งานเทิดพระเกียรติฯ 5 ธันวาคม 2556 (49 ภาพ)

 • 1.De56

 • 2.De56

 • 3.De56
 • 4.De56
 • 5.De56
 • 6.De56
 • 7.De56
 • 9.De56ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการ จ.นครนายก คุณทวี นริสศิริกุล
 • 10.De56
  ท่านคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มศว. นพ.นิยม ละออปักษิณ
 • 11.De56พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน และคณะสมาคมอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย
 • 12.De56
 • 13.De56
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 14.De56
  คุณภาศิณี อมรพัชระ คุณอานุภาพ สาสนรักกิจ และครอบครัว
 • 15.De56
  ครอบครัวว่องปรีชา
 • 16.De56
  Sandy และ Wendy Morey จาก Adelaide Australia ร่วมเทิดพระเกียรติ
 • 17.De56
  คุณทวยเทพ พัฑฒนะ อ.จามรี อาระยานิมิตสกุล และคณะ
 • 18.De56
 • 19.De56
 • 20.De56
 • 21.De56
 • 22.De56
 • 23.De56
 • 24.De56
  คุณประทีป จิรกิติ เปิดกรวยดอกไม้
 • 25.De56
  คุณประทีป จิรกิติ กล่าวนำถวายพระพร
 • 26.De56
  แขกผู้มีเกียรติร่วมถวายพระพร
 • 27.De56
  แขกผู้มีเกียรติร่วมถวายพระพร
 • 28.De56
  คุณอรรณพ จิรกิติ รายงานความเป็นมาของบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ
 • 29.De56
  สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธี
 • 30.De56
  พระพรหมมุนีแสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับพระวิริยะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • 31.De56
  แขกผู้มีเกียรติร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
 • 32.De56
  สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ทรงเจิมแผ่นศิลาสรรเสริญ
 • 33.De56
  แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีที่เรือนป่าสาลวัน

 • 34.De56
  แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเรือนหนองป่าพง
 • 35.De56
  แขกผู้มีเกียรติชมการตกแต่งบริเวณงานที่เรือนบูรพาราม
 • 36.De56
  แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารที่หนองผือ
 • 37.De56

 • 38.De56

 • 39.De56
  แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารที่เรือนดอนธาตุ
 • 40.De56
  แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารที่เรือนว่องปรีชา
 • 41.De56
 • 42.De56
  ท่านผู้อำนวยการ พฤตินันท์ เหลืองไพบูลย์ และคณะ
 • 43.De56
  คุณครูอิงอรและครอบครัวทองไทย
 • 44.De56
  ศิษย์เก่าวัฒนาวิทยาลัย
 • 45.De56
  คุณอรพรรณ  แอบไธสง จาก รพ.ศรีธัญญา
 • 46.De56
 • 47.De56
  พญ.นาฏ ฟองสมุทร และคุณอุษา ราชปรีชา จากสวางคนิเวศ
 • 48.De56
  คุณวิสิทธิ์ ลีละศิธร คุณสมชัย บุญนำศิริ และคุณนิพนธ์ ลีละศิธร
 • 49.De56
  ลูกหลานของคุณประสิทธิ์-คุณอิงอร จิรกิติ
  ผู้ได้ร่วมใจกันพัฒนาบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

งานต้อนรับหญิงชราพึ่งตน มกราคม 2557 ( 6 ภาพ)


 • 4คุณภาศิณี, คุณศรีสมร และคุณอานุภาพ ถ่ายรูปร่วมกับหญิงชรา 2 รายแรก
 • 6คุณภาศิณี, คุณศรีสมร และคุณอานุภาพ ถ่ายรูปร่วมกับหญิงชรา 2 รายแรก
 • 5
  เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุรับประทานอาหารร่วมกัน
 • 2
  ผู้ช่วยพยาบาลและผู้ดูแลถ่ายรูปร่วมกับผู้สูงอายุ

 • 3
  แผนกสังคมและฟื้นฟู ทำกิจกรรมกับหญิงชรา
 • 1
  หญิงชราสองรายแรกของบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

งานงานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา 15-19 มีนาคม 2559 ( 41 ภาพ)

 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active1
  บริเวณทางเข้าหน้างาน
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active2
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active3
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา
  Active4
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active5
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active6
  บรรยากาศบูธ สสส.
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active7
  เรียนรู้วิธีการใช้สมาร์ทโฟน
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active8
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active9
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active10
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active11
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active12
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active13
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active14
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active15
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active16
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active17
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active18
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active19
  บูธกิจกรรมฐานสมอง สัมผัสที่แตกต่าง
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active20

  บรรยากาศบูธกิจกรรมสุทธาวาส ฐานกาย ทั้ง 3 กิจกรรม
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active21
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active22
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active23
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active24
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active25
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active26
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active27
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active28
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active29
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active30
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active31
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active32
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active33
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active34
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active35
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active36
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active37
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active38
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active39
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active40
 • งานสูงวัยอย่างมีคุณภาพ #จิตที่อาสา

  Active41

 

 

มูลนิธิบ้านสุทธาวาส

999 หมู่ 9 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

Copyright ©  All Rights Reserved.