คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสงเคราะห์

1. เพศหญิง ไร้ที่พึ่ง

 

2. มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน

 

3. ภูมิลำเนาปัจจุบันอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี  พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระบุรี หรือ ปราจีนบุรี

 

4. ไม่มีประวัติกระทำผิดคดีอาญา

                                                                                        

5. ไม่เป็นโรคจิต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้ป่วยหนักในระยะสุดท้ายของชีวิต

                             

6. เป็นความต้องการของผู้สมัครเองที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ และผู้สมัครยินดีที่จะปฏิบัติตนตามแนวทางของบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้แนบใบสมัคร

           1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

           2.สำเนาทะเบียนบ้าน

           3.ใบรับรองการพักอาศัย ออกโดยผู้ใหญ่บ้านและมีเจ้าบ้านลงนามรับรอง

           4.ใบรับรองแพทย์ 5 โรค (ถ้ามี)

           5.บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลเดิม (ถ้ามี)

           6.เอกสารหรือบัตรการับเบี้ยยังชีพคนชรา (ถ้ามี)

 

สถานที่ติดต่อ 

ติดต่อด้วยตนเองที่ บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ 

เลขที่ 999 หมู่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

หรือประสานการสมัครผ่านแผนกสังคมและฟื้นฟู โทร.098-371-9409

087-535-8899, 087-551-7788, แฟกซ์ 037-391-387

 

Download คุณสมบัติของผู้สมัคร, Download ใบสมัคร 

 

Facebook

มูลนิธิบ้านสุทธาวาส

999 หมู่ 9 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

Copyright ©  All Rights Reserved.