รายละเอียดของงาน

- ดูแลผู้สูงอายุตามกิจวัตรประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การนอนหลับพักผ่อน การเคลื่อนย้าย การขับ ถ่าย ให่้ถูกลักษณะปลอดภัย เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ

 

สังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงต่างๆของผู้สูงอายุ รวมทั้งเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ

 

ให้การดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุในทุกๆด้าน ตลอดจนดูแลสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ

 

เขียนรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้างานและทีมที่ปฏิบัติงานร่วมกัน

 

- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

     - เพศหญิง  อายุ 25 – 45  ปี  วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่  3   ขึ้นไป 

     - ประสบการณ์ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

     - มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี,  ขยัน,ซื่อสัตย์ 

     - สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 

     - มีทัศนะคติที่ดี มีความศรัทธาและเข้าใจ ผู้สูงอายุ และมีใจรักงานด้านการดูแล  

 

สถานที่ปฏิบัติงาน: บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เงินเดือน: ตามโครงสร้างของมูลนิธิ 

 

สวัสดิการ: โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี, ประกันสังคม, อาหารฟรี 2 มื้อต่อวัน (เมื่อสถานสงเคราะห์หญิงชรา เปิดดำเนินการ), สิทธิการลากรณีพิเศษ (อุปสมบท, สมรส, งานฌาปนกิจ ฯลฯ), วันหยุดพักผ่อนประจำปี (เพิ่มตามอายุงาน), ตรวจสุขภาพประจำปี, การฝึกอบรมพัฒนา, สวัสดิการอื่นๆ ตามนโยบายมูลนิธิ

มูลนิธิบ้านสุทธาวาส

999 หมู่ 9 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

Copyright ©  All Rights Reserved.