มูลนิธิบ้านสุทธาวาสเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินงานสถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่ง บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยสถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความเห็นชอบให้เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ อันเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

หน้าที่หลักของสถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติฯ คือ ให้การเลี้ยงดูและดูแลหญิงชราไร้ที่พึ่ง ทั้งกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญานสถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ มีที่พักอาศัย มีเสื้อผ้า มีอาหารให้ เราดูแลสุขภาพของหญิงชรา โดยการนำส่งโรงพยาบาลภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของภาครัฐ เราสนับสนุนให้หญิงชรามีปฏิสัมพันธ์และความผูกพันกับเพื่อนหญิงชราด้วยกัน กับเจ้าหน้าที่และกับชุมชน เราให้การดูแลด้านจิตใจและจิตวิญญาน เพื่อให้หญิงชราสามารถสูงวัยอย่างมีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสมควรแก่อัตภาพ ทั้งนี้การเลี้ยงดูและดูแลดังกล่าว เป็นการสงเคราะห์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากหญิงชราไร้ที่พึ่งหรือจากญาติของหญิงชราไร้ที่พึ่ง