ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

รายละเอียดของงาน

– ดูแลผู้สูงอายุตามกิจวัตรประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การนอนหลับพักผ่อน การเคลื่อนย้าย การขับ ถ่าย ให้ถูกลักษณะปลอดภัย เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ
– สังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงต่างๆของผู้สูงอายุ รวมทั้งเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ
– ให้การดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุในทุกๆด้าน ตลอดจนดูแลสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ
– เขียนรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้างานและทีมที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
– ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศหญิง อายุ 25 – 45 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
– ประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
– มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี, ขยัน, ซื่อสัตย์
– สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
– มีทัศนะคติที่ดี มีความศรัทธาและเข้าใจ ผู้สูงอายุ และมีใจรักงานด้านการดูแล

สถานที่ปฏิบัติงาน

บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เงินเดือน

ตามโครงสร้างของมูลนิธิ

สวัสดิการ

โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี, ประกันสังคม, อาหารฟรี 2 มื้อต่อวัน (เมื่อสถานสงเคราะห์หญิงชรา เปิดดำเนินการ), สิทธิการลากรณีพิเศษ (อุปสมบท, สมรส, งานฌาปนกิจ ฯลฯ), วันหยุดพักผ่อนประจำปี (เพิ่มตามอายุงาน), ตรวจสุขภาพประจำปี, การฝึกอบรมพัฒนา, สวัสดิการอื่นๆ ตามนโยบายมูลนิธิ