พันธกิจ

สถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหญิง ชราไร้ที่พึ่ง และผู้สูงวัยในสังคม

วิสัยทัศน์

สถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบ้านที่ดีเลิศสำหรับการอยู่อาศัย สำหรับการทำงาน สำหรับการเพิ่มพูนความรู้

การดำเนินงานสถานสงเคราะห์

มูลนิธิบ้านสุทธาวาสเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินงานสถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยสถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความเห็นชอบให้เป็นหนึ่งในโครงการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ อันเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

หน้าที่หลักของสถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติฯ คือ ให้การเลี้ยงดูและดูแลหญิงชราไร้ที่พึ่ง ทั้งกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ มีที่พักอาศัย มีเสื้อผ้า มีอาหารให้เราดูแลสุขภาพของหญิงชรา โดยการนำส่งโรงพยาบาลภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของภาครัฐ เราสนับสนุนให้หญิงชรามีปฏิสัมพันธ์และความผูกพันกับเพื่อนหญิงชราด้วยกันกับเจ้าหน้าที่และกับชุมชน เราให้การดูแลด้านจิตใจและจิตวิญญาณ เพื่อให้หญิงชราสูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสมควรแก่อัตภาพ

ทั้งนี้การเลี้ยงดูและดูแลดังกล่าวเป็นการสงเคราะห์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆจากหญิงชราไร้ที่พึ่งหรือจากญาติของหญิงชราไร้ที่พึ่ง สถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ เปิดดำเนินงานโดยเริ่มให้การเลี้ยงดูและดูแลหญิงชราพึ่งตน ต้นปี 2557 และเริ่มให้การเลี้ยงดูและดูแลหญิงชราพึ่งพา กลางปี 2557

ประวัติความเป็นมา

เพราะ มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงถึงพร้อมซึ่งทศพิธราชธรรม

ความวิริยะความพอเพียงและความไม่ประมาท

คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9)

เพราะ มีครูอาจารย์ผู้เปี่ยมไปด้วยสติปัญญาและความเมตตา

คือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช

ท่านหลวงปู่ใหญ่เสาร์ กันตสีโล

ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตโต

ท่านหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ท่านหลวงพ่อชา สุภัทโท

ท่านหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

เพราะ มีพ่อแม่ผู้เป็นพระพรหมของลูกๆ

เป็นแบบอย่างที่ดีเลิศให้แก่ลูกๆ

คือ คุณพ่อประสิทธิ์และคุณแม่อิงอร จิรกิติ

จึงมีสถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

ปี 2554 อันเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ(รัชกาลที่ 9) ของประชาชนชาวไทยทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบโครงการสถานสงเคราะห์หญิงชราบ้านสุทธาวาส ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐบาลให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) เนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนพรรษา7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และนับตั้งแต่ที่ได้รับการอนุมัติดังกล่าว ชื่อโครงการอย่างเป็นทางการของเราก็คือ สถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้เปิดดําเนินงานในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 และเปิดรับคุณยายท่านแรกเข้าสู่ครอบครัวบ้านสุทธาวาส ในปีพ.ศ.2557

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ

คุณอรรณพ จิรกิติประธานกรรมการ
คุณศรีสมร จิรกิติรองประธาน
คุณวิภาสิริ จิรกิติรองประธาน
คุณภาศิณี อมรพัชระรองประธาน
คุณปุรณี จัยวัฒน์กรรมการ
คุณประนาท ชูโตกรรมการ
คุณประสิทธิ์ เตชะจงจินตนากรรมการ
คุณธนาวดี พริ้งวณิชย์กรรมการ

ผู้บริหาร

คุณปิยฉัตร วงศาโรจน์หัวหน้าแผนกสังคมและฟื้นฟู
คุณวรวัจน์ มะลิหัวหน้าแผนกสนับสนุน

มาทำความรู้จัก…สถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านเราไม่มีหมอ บ้านเราไม่มีพยาบาล บ้านเราเป็นบ้านหลังใหญ่ ที่เปรียบเสมือนลูกหลานคอยดูแล ยามป่วยเราพาคุณยายไปหาหมอ มีการให้ความรู้สุขภาพจากลูกหลาน(เจ้าหน้าที่ภายในบ้าน) ให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อไม่ให้คุณยายเหงา ให้ห่างไกลภาวะสมองเสื่อม

บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ ยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่จะเข้ามาเป็นจิตอาสา แบ่งปันความรู้ / ทำกิจกรรม / ทำหัตถกรรม / เยี่ยมชม หรือพูดคุย / หรือนิสิต นักเรียน ที่อยากจะเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุภายในบ้าน / ร้องเพลง สันทนาการ / แนะนำท่าออกกำลังกาย ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 087-535-8899, 087-551-7788
โทร: 098-371-9409 (สอบถามการสมัคร)
Facebook inbox | Line: @bsv999
Email: sudthavas.official@gmail.com